نام من| ویکی پدیا فارسی

نام من

نفس کوتاهی می کشی
ریه هایت پر از اکسیژن،
که از ذره ذره وجودت عبور می کند.
از تمام سلول هایت گذر می کند.
و بی مهابا
در بازدمی کوتاه
از مسیر نایت می گذرد،
لرزش حنجرهت
چرخش زبانت
تکان خوردن لب هایت
و خروج نام من,
از صدایی که از تمام تو گذر کرده است.
و من عاشق تر می شوم.

 

رامین رمضیانیان